logo Máme Chuť

Podmínky užití aplikace

vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

Michala Parkanského

se sídlem U Hrušek 807, 664 01 Bílovice nad Svitavou

IČ: 02341891

 

Kontaktní údaje:

Adresa: U Hrušek 807, 664 01 Bílovice nad Svitavou

Web: www.mamechut.cz

E-mail: info@mamechut.cz

(dále jen „Provozovatel")

 

Aplikace Máme chuť slouží k propojování lidí a zajímavých gastronomických podniků. Aplikace je dostupná každému zdarma (musíš ale být starší 18 let), plnit výzvy a získávat za to členské benefity je však možné jen na základě zaplaceného předplatného. Informace ohledně předplatného a opakovaných plateb najdete zde.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1          Provozovatel provozuje gastronomickou Aplikaci Máme chuť (dále jen „Aplikace“), která slouží k propojení fyzických osob užívajících Aplikaci (dále jen „Uživatelé“ či jednotlivě „Uživatel“) a zapojených gastronomických podniků (kaváren, restaurací, barů, bister apod.), (dále jen „Partneři“ či jednotlivě „Partner“).

1.2          Prostřednictvím Aplikace má Partner možnost vytvořit gastro výzvu, gastro úkol, kulinářský cíl, událost či soutěž a tuto sdílet s Uživateli (dále společně jen „Výzva“). K plnění Výzev jsou Uživatelé motivováni hierarchickým systémem odměn (dále jen „Členské benefity“). Při splnění Výzvy dle pravidel Členských benefitů (dále jen „Pravidla Členských benefitů“) vzniká Uživateli se zaplaceným předplatným Aplikace nárok vůči danému Partnerovi na předem stanovenou odměnu.

1.3          Tyto podmínky užití (dále jen „Podmínky užití“) upravují vztahy, ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „Občanský zákoník“) a upravují práva a povinnosti smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniklého na základě registrace Uživatele v Aplikaci, jehož předmětem je na straně Provozovatele závazek poskytnout Uživateli nevýhradní a teritoriálně neomezené licenční oprávnění k užití Aplikace (dále jen „Licence“) a na straně Uživatele závazek užívat Aplikaci v souladu s těmito Podmínkami užití (dále jen „Smlouva“).

1.4          Uživatelem je pouze spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku. Tyto Podmínky užití se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít Smlouvu, je právnickou osobou či osobou, jež při uzavírání Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5          Aplikace je určena výhradně pro osoby starší 18 let.

1.6          Ustanovení těchto Podmínek užití jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a tyto Podmínky užití jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Smlouva není uzavírána písemně s vlastnoručními podpisy Provozovatele a Uživatele (dále jen „Smluvní strany“).

 

2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1          Smlouva vzniká na základě registrace Uživatele. Registrace znamená vložení identifikačních údajů Uživatele do registračního formuláře v uživatelském prostředí Aplikace a odeslání formuláře Provozovateli. Registrovat se mohou pouze osoby starší 18 let. Na základě registrace provedené na Aplikaci může Uživatel přistupovat do neveřejné části Aplikace a svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“).

2.2          Při registraci je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při registraci je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem při registraci jsou Provozovatelem považovány za správné.

2.3          Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

2.4          Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.5          Provozovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své smluvní povinnosti vůči Provozovateli. Zrušením uživatelského ztrácí Uživatel přístup k veškerému obsahu Uživatelského účtu a možnostem užívat Aplikaci. Uživatel nemá v případě zrušení Uživatelského účtu nárok na jakoukoliv kompenzaci či náhradu újmy vůči Provozovateli.

2.6          Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odstavit, změnit nebo ji znepřístupnit. Uživatel nemá v tomto případě nárok na jakoukoliv kompenzaci či náhradu újmy vůči Provozovateli.

2.7          Uživatel bere na vědomí, že

2.7.1       Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob;

2.7.2       Uživatel nemá žádný právní nárok na užívání Aplikace nebo na uzavření Smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci Uživateli, popř. odstoupit od Smlouvy s Uživatelem nebo omezit jeho přístup k Aplikaci, a to za podmínek uvedených dále v těchto Podmínkách užití.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1          Umístění tlačítka s názvem „REGISTROVAT“ v uživatelském rozhraní Aplikace představuje návrh na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

3.2          Před kliknutím na tlačítko s názvem „REGISTROVAT“ v uživatelském rozhraní Aplikace je Uživateli poskytnuta možnost seznámit se těmito Podmínkami užívání a Zásadami ochrany osobních údajů. Kliknutím na tlačítko s názvem „REGISTROVAT“ Uživatel potvrzuje, že se Podmínkami užívání a Zásadami ochrany osobních údajů seznámil a že žádné z jejich ustanovení pro něj není nesrozumitelné či překvapivé.

3.3          Kliknutím Uživatele na tlačítko s názvem „REGISTROVAT“ v uživatelském prostředí aplikace je bezvýhradným přijetím návrhu Provozovatele na uzavření Smlouvy Uživatelem. Smlouva vzniká okamžikem doručení přijetí návrhu na uzavření Smlouvy Provozovateli.

3.4          Registrací Uživatel uděluje Provozovateli výslovný souhlas se zpracováním veškerých jím poskytnutých údajů, které nemají povahu osobních či citlivých údajů (např. údaje o plnění Výzev apod.), a to za účelem jejich zařazení do databáze a využití pro analytické a statistické potřeby Provozovatele, jakož i dalšího reklamního či marketingového využití včetně poskytnutí těchto údajů třetím osobám.

 

4. PŘEDPLATNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1          Aplikaci je Uživatel oprávněn užívat bezplatně na základě bezúplatné Licence. Funkcionalitu Aplikace v podobě možnosti plnit Výzvy a získávat za to Členské benefity však Provozovatel zpřístupní Uživateli až na základě dodatku Smlouvy, jehož předmětem je na straně Uživatele závazek zaplatit předplatné (dále též jen „Předplatné“) a na straně Provozovatele závazek zpřístupnit uživateli dodatečnou funkcionalitu.

4.2          Aplikace obsahuje informace o výši Předplatného a způsobech jeho úhrady. Předplatné je uvedeno jako konečné včetně veškerých případných daní a poplatků. Je-li se Provozovatel plátce DPH, bude Předplatné uvedeno včetně DPH. Uživatel není povinen hradit náklady na balení ani žádné další související poplatky, není-li výslovně stanoveno jinak.

4.3          Zobrazení tlačítka s názvem „Objednat předplatné“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření dodatku ke Smlouvě, jehož předmětem je závazek Uživatele zaplatit Předplatné (dále jen „Dodatek“). Kliknutí na tlačítko s názvem „Objednat předplatné“ je bezvýhradným přijetím návrhu Provozovatele na uzavření Dodatku Uživatelem. Dodatek je účinný okamžikem doručení přijetí návrhu na uzavření Dodatku Provozovateli.

4.4          Platby Předplatného budou na základě souhlasu Uživatele prováděny formou automatického stržení příslušné částky (tzv. opakované platby) z platební karty Uživatele, kterou Uživatel uvedl při první platbě do platební brány GoPay provozované společností GOPAY s.r.o., IČO: 26046768 (dále jen „GoPay“), která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Smluvní strany si sjednávají automatické prodlužování trvání závazku Uživatele platit Předplatné do doby kdy, Uživatel Předplatné zruší v uživatelském prostředí Aplikace. Uživatel souhlasí se založením a parametry opakované platby a s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay. Bližší informace o parametrech opakovaných plateb prostřednictvím platební brány GoPay lze nalézt v dokumentu Informace o předplatném a opakovaných platbách.

4.5          Provozovatel nemá přístup k údajům z platební karty Uživatele, tudíž tyto údaje nejsou Provozovatelem zpracovávány. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví Uživatel zadává pomocí šifrovaného kanálu GoPay. GoPay s údaji platebních karet nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

4.6          V případě, že nebude možné z jakéhokoliv důvodu provést platbu Předplatného, je Provozovatel    oprávněn omezit Uživateli veškeré funkcionality Aplikace spojené s Předplatným.

4.7          Provozovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

4.8          O přijetí platby Předplatného vydá Provozovatel Uživateli potvrzení ve formě účetního dokladu. Je-li Provozovatel plátcem DPH, bude potvrzení splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Smluvní strany ve smyslu ust. § 26 odst. 3 ZDP souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

4.9          Výše Předplatného zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Aplikaci. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše Předplatného nemá Provozovatel skutečnou vůli Dodatek za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy bude uzavřen Dodatek se zjevně chybnou Předplatného, zavazuje se Provozovatel tuto skutečnost Uživateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Dodatek uzavřen nebyl z důvodu neexistence vůle na straně Provozovatele. Nedojde-li mezi Provozovatelem a Uživatelem k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Dodatku, vrátí Provozovatel Uživateli Předplatné.

 

5. PODMÍNKY UŽITÍ APLIKACE

5.1          Aplikaci je oprávněn užívat pouze řádně registrovaný Uživatel. Uživatel je povinen užívat Aplikaci v souladu s těmito Podmínkami užití, pokyny, požadavky a návody Provozovatele. Veškerý obsah Aplikace a forma tento obsah zachycující (zejména grafický vzhled a úprava apod.) a jejich příslušné části jsou autorskými díly dle příslušných právních předpisů. Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by mohl porušit či ohrozit uvedená autorská práva. Užití autorského díla bez souhlasu Provozovatele je neoprávněným užitím autorských práv postižitelným dle platných právních předpisů.

5.2          Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci pouze pro vlastní nepodnikatelské účely. Uživatel nesmí Aplikaci kopírovat, šířit, oddělovat její části anebo vytvářet od ní odvozená díla. Při používání Aplikace je Uživatel povinen dodržovat následující omezení:

5.2.1       Uživatel nesmí Aplikaci, její zdrojový kód, název či označení autora vykonavatele majetkových autorských práv překládat, reprodukovat, anebo převádět či postupovat práva na užívání Aplikace.

5.2.2       Uživatel nesmí Aplikaci poskytnout třetím osobám, zejména prodat, sublicencovat, pronajmout, podnajmout nebo vypůjčit ji.

5.2.3       Uživatel je povinen zdržet se provádění jakékoliv dekompilace, úpravy, zpracování, či jiných změn Aplikace nebo jejích částí či databází zahrnutých nebo použitých v Aplikaci, a to i za účelem odstranění vad. Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by došlo k použití Aplikace k vývoji odvozených aplikací nebo děl pro použití nebo distribuci jakékoliv třetí straně, a to v celku nebo částečně, jako samostatné produkty či komponenty. Uživatel nesmí Aplikaci převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusit získat zdrojový kód Aplikace s výjimkou rozsahu, ve kterém je takovéto omezení výslovně povoleno zákonem.

5.2.4       Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s touto aplikací.

5.2.5       Uživatel souhlasí s tím, že budete používat Aplikaci jen způsobem, který je v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví. Uživatel odpovídá za to, že jeho jednání v souvislosti s Aplikací a užívání Aplikace bude vždy v souladu se Smlouvou, Podmínkami užití a obecně závaznými právními předpisy. Uživatel nesmí jednat či nejednat v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a nesmí omezovat výkon práv třetí osoby.

5.3          Všechna práva k Aplikaci, kromě práv, které byly Uživateli výslovně poskytnuty, si Provozovatel vyhrazuje pro sebe.

5.4          Aplikace je Uživateli přenechána “jak stojí a leží”. Provozovatel neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu. Provozovatel negarantuje stálou dostupnost Aplikace. Provozovatel neručí, že Aplikace bude bez vad spolupracovat s jiným hardware nebo software. Provozovatel dále nezaručuje a nemůže zaručit výkon nebo výsledky, kterých by Uživatel mohl užíváním Aplikace dosáhnout.

5.5          Jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace. Uživatel tímto uděluje Provozovateli územně neomezené oprávnění užít Uživatelem poskytnuté údaje a jím poskytnutý obsah pro účely provozu Aplikace, analýzy a statistky.

5.6          Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za obsah či údaje, které má Uživatel v Aplikaci či ve svém Uživatelském účtu.

 

6. LICENČNÍ PODMÍNKY

6.1          Na základě Smlouvy poskytuje Provozovatel Uživateli nevýhradní časově neomezené a teritoriálně neomezené licenční oprávnění k užití Aplikace.

6.2          Na základě Dodatku poskytuje Provozovatel Uživateli úplatné nevýhradní časově omezené a teritoriálně neomezené licenční oprávnění k užití Aplikace, které zahrnuje možnost plnění Výzev a získávání odměn za plnění Výzev. Licenční oprávnění dle předchozí věty trvá po dobu trvání Předplatného.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1          Informace o zpracování osobních údajů Uživatele jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů.

 
8. PRÁVA UŽIVATELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ PROVOZOVATELE

8.1          Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku).

8.2          Licence Provozovatele má vady v těch případech, neodovídá-li Smlouvě, tedy zejména neopravňuje-li Uživatele k nevýhradnímu využití Aplikace dle sjednaných podmínek v těchto Podmínkách užití.

8.3          Uživatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu Provozovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si Licenci prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu Licence lze vytknout do šesti měsíců ode dne převzetí předmětu plnění, čímž je třeba rozumět především poskytnutí Licence.

8.4          Vadu krytou zárukou musí Uživatel vytknout Provozovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění, čímž je třeba rozumět především poskytnutí Licence, prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Nevytkl-li Uživatel vadu včas a namítne-li Provozovatel opožděné vytknutí, soud Uživateli právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které Provozovatel při předání věděl nebo musel vědět.

8.5          Je-li vada odstranitelná, může se Uživatel domáhat buď

8.5.1       opravy, nebo

8.5.2       doplnění toho, co chybí,

8.5.3       anebo přiměřené slevy z ceny Předplatného.

8.6          Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Uživatel buď

8.6.1       odstoupit od Smlouvy, anebo

8.6.2       se domáhat přiměřené slevy z ceny Předplatného.

8.7          Práva z vadného plnění Uživateli nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím Licence věděl nebo musel vědět, dále pokud Uživatel vadu sám způsobil, zejména tím, že poskytnul nesprávné nebo neúplné podkladky pro poskytnutí Licence nebo jednal v rozprou se Smlouvou, těmito Podmínkami užití nebo pokyny Provozovatele.                                                                                                                                                                                     

8.8          Při vytýkání vad (reklamaci) Licence Provozovatel Uživateli doporučuje, aby Uživatel specifikoval zpochybněnou Licenci, důvod zpochybnění Licence, přesný popis charakteru vad a aby uvedl, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Uplatnění práv z vadného plnění může Uživatel zasílat mimo jiné na adresu sídla Provozovatele či na adresu elektronické pošty Provozovatele uvedené v úvodu Obchodních podmínek.

8.9          Provozovatel je povinen přijmout vytknutí vady (reklamaci) v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Provozovatel je povinen Uživateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Uživatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Uživatel požaduje.

8.10        Provozovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Licence potřebná k odbornému posouzení vady. Provozovatel reklamace vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se s Uživatelem nedohodnul jinak. O datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace plnění vystaví Provozovatel Uživateli písemné potvrzení.

8.11        V souladu s Občanským zákoníkem má Uživatel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Právo na úhradu těchto nákladů musí Uživatel uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

9. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1       Od Smlouvy může Uživatel odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Provozovatel však výslovně upozorňuje Uživatele, že plnění Provozovatele ze Smlouvy naplňuje definici digitálního obsahu v ustanovení § 1837 písm. l) Občanského zákoníku, dle nějž nelze odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

            Pokud Uživatel odsouhlasí zpřístupnění Aplikace v prvních 14 dnech, ztrácí právo na odstoupení od Smlouvy, jelikož Provozovatel tímto výslovně Uživatele informuje, že poskytnutím souhlasu se zpřístupněním Aplikace v prvních 14 dnech Uživatel ztrácí právo na odstoupení od Smlouvy.

 

9.2          Uživatel tímto dává svůj souhlas Provozovateli, aby mu zpřístupnil Aplikaci v prvních 14 dnech, a současně prohlašuje, že je řádně poučen o následcích tohoto souhlasu, konkrétně o ztrátě svého práva na odstoupení od Smlouvy.

9.3       Společná ustanovení pro odstoupení od Smlouvy

9.3.1       Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli ve stanovené lhůtě alespoň odesláno.

9.3.2       Pro odstoupení od Smlouvy může Uživatel využit následující vzorový formulář:

 

                Odstoupení od smlouvy

Adresát:
Michal Parkanský

se sídlem U Hrušek 807, 664 01 Bílovice nad Svitavou

IČ: 02341891

E-mail: info@mamechut.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy ………………………… pod číslem objednávky ...............
 

Datum objednání:

Datum zpřístupnění:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Číslo účtu pro vrácení Předplatného:

Adresa spotřebitele:

 

Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum:

 

Odstoupení od Smlouvy může Uživatel zasílat mimo jiné na adresu sídla Provozovatele či na adresu elektronické pošty Provozovatele.

 

9.3.3       V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Provozovatel vrátí Uživateli zaplacené Předplatné do 14 (čtrnácti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy stejným způsobem, jakým Předplatné od Uživatele obdržel, nedohodne-li se se Uživatelem jinak. Uživatel tímto souhlasí s tím, aby mu Provozovatel Předplatné vrátil prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu na účet, který Uživatel Provozovateli sdělí.

9.3.4       Je-li společně se Licencí poskytnut Uživateli dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je Licence, k nimž byl Uživateli poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Uživatel je povinen Provozovateli poskytnutý dárek vrátit.

9.4       Odstoupení od Smlouvy Provozovatelem

9.4.1       Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

9.4.1.1    technickou chybou byla uvedena zcela zjevně chybná výše Předplatného;

9.4.1.2    Licence z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;

9.4.1.3    plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1        Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.11.       KONTROLA PROVOZOVATELE, MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, STÍŽNOSTI

 

11. KONTROLA PROVOZOVATELE, MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, STÍŽNOSTI

11.1        K podnikání je Provozovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání Výroba, obchod a Licence neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb. Činnost Provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz/).
11.2        Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).
11.3        Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy či z těchto Podmínek užití.
11.3        V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
11.4        Případné stížnosti vyřizuje Provozovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto Podmínek užití. Uživatel se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266).
11.5        Pro podání stížnosti týkající se Smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1        Znění Podmínek užití může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek užití. Nové znění Podmínek užití bude zpřístupněno v Aplikaci.

12.2       Smluvní strany se výslovně dohodly, že  veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze Smlouvy, spory, které vzniknou v souvislosti se Smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky, a to podle českého práva.

12.3        Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se Smluvní strany dohodly, že se Smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, případně zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

12.4        Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

12.5        Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li v Podmínkách užití stanoveno jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé Smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně pozemní poštou. Uživateli je doručováno na elektronickou adresu Uživatele, zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty Uživatele. Integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

12.6        Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nemá Uživatel nárok na jednostranné započtení svých případných pohledávek vůči Provozovateli proti pohledávkám Provozovatele vůči Uživateli. Dále Uživatel nemá nárok na postoupení či převod Smlouvy, její části nebo pohledávek vůči Provozovateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

12.7        Je-li některé ustanovení Podmínek užití neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.8       Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouva včetně Podmínek užití je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Provozovatel Smlouvu a Podmínky užití zašle Uživateli elektronicky. Na žádost Uživatele Provozovatel zašle Smlouvu a Podmínky užití vytištěné poštou, přičemž může od Uživatele žádat úhradu nákladů s tím spojených.

12.9        Podmínky užití jsou, není-li smluvně mezi Provozovatelem a Uživatelem sjednáno jinak, platné a účinné od 1. 10. 2019.